1

Giải trình chậm công bố kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế ( Ngày 21/04/2017)

2

Công ty BCCI công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt (ngày 12/04/2017)

3

CBTT: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017_BCI (Ngày 10/04/2017)

4

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2018) (ngày 07/04/2017)

5

Tài liệu biểu mẫu bầu TV BKS ĐHCĐ 2017 (ngày 24/03/2017)

6

Tờ trình –Báo cáo trình ĐHĐCĐ 2017 (Ngày 24/03/2017)

7

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 24/03/2017)

8

Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Ngày 24/03/2017)

9

NQ của HĐQT BCCI về thay đổi nhân sự chủ chốt ( Ngày 17/03/2017)

10

Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan đến CĐNB -Nguyễn Thị Mỹ (ngày 24/02/2017)

11

Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHCĐ 2017 (ngày 24/02/2017)

12

Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (ngày 24/02/2017)

13

Thông báo GDCP của người có liên quan đến CĐNB -Nguyễn Thị Mỹ (ngày 17/02/2017)

14

Nghị quyết HĐQT của BCCI về việc thay đổi nhân sự chủ chốt (ngày 09/02/2017)

15

Báo cáo quản trị năm 2016 ( Ngày 25/01/2017)

16

BCI công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ngày 24/01/2017)

17

Nghị quyết của HĐQT vv chấp thuận chủ trương giải thể và thu hồi vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn- Dầu Tiếng (Ngày 24/01/2017)

18

CBTT về việc thay đổi người quản lý tài khoản của Công ty (ngày 20/01/2017)

19

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ngày 20/01/2017)

20

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan CĐNB Ông Trần Văn Thắng (chồng bà Trương Mỹ Linh) (Ngày 17/01/2017)

21

Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB Bà Trương Mỹ Linh - Phó TGĐ (Ngày 17/01/2017)

22

UBCKNN đã chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BCCI (ngày 09/01/2017)

23

Quyết định từ nhiệm Giám đốc tài chính ông Nguyễn Dương Ân (ngày 03/01/2017)

24

Công văn HĐQT thông qua việc chuyển nhượng dự án ( Ngày 16/12/2016)

25

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB -Trần Văn Thắng (ngày 13/12/2016)

26

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB - Trương Mỹ Linh (ngày 13/12/2016)

27

Thư mời cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 (ngày 02/12/2016)

28

Báo cáo kết quả giao dịch của NLQ Vũ Thị Thanh Thảo (ngày 23/11/2016)

29

CBTT: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Ngày 09/11/2016)

30

CBTT: Giải trình LNST quý 3/2016 bị lỗ_BCI (Ngày 31/10/2016)

31

CBTT: Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền (ngày 20/09/2016)

32

CBTT: BCI - Thay đổi người nội bộ và chuyển nhượng vốn tại công ty TNHH Cao ốc Xanh (Ngày 19/08/2016)

33

CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm người có liên quan_BCI (Ngayf11/08/2016)

34

CBTT: BCI công bố thông tin thay đổi người nội bộ (Ngày 11/08/2016)

35

Báo cáo về ngày trở thành CĐL của nhóm nhà đầu tư (Ngày 8/8/2016)

36

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Mr Henri (Ngày 04/08/2016)

37

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ (Mr. Henri) (Ngày 28/07/2016)

38

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (Ngày 29/7/2016)

39

Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự BĐH và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 (Ngày 22/07/2016)

40

CBTT - Thay đổi Kế toán trưởng _BCI (Ngày 18/05/2016)

41

CBTT: Về việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BCI (Ngày 14/04/2016)

42

CBTT - Thay đổi Chủ tịch HĐQT _BCI (Ngày 12/04/2016)

43

CBTT - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 _ BCI (Ngày 8/4/2016)

44

CBTT - Tài liệu ĐHĐCĐ 2016 (ngày 29/03/2016)

45

CBTT - Thay đổi TVHĐQT _BCI (Ngày 29/03/2016)

46

CBTT: Triệu tập ĐHĐCĐ 2016 (ngày 23/03/2016)

47

CBTT: Thông qua KH 2016 và tỷ lệ chi cổ tức 2015 trình ĐHĐCĐ 2016_BCI (ngày 18/03/2016)

48

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 (Ngày 02/3/2016)

49

CBTT - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Ngày 2/3/2016)

50

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (Ngày 29/1/2016)

51

CBTT - BCCI bổ nhiệm ông Nguyễn Dương An làm Giám đốc tài chính (Ngày 29/12/2015)

52

CBTT – BCCI nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Ngày 23/12/2015)

53

CBTT - BCCI thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh (Ngày 17/12/2015)

54

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1-2015 bằng tiền (Ngày 09/12/2015)

55

CBTT- Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành & tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (Ngày 09/12/2015)

56

CBTT - Nghị quyết & Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 27/11/2015)

57

CBTT - Công bố thay đổi nhân sự thành viên HĐQT (Ngày 27/11/2015)

58

CBTT - Danh sách ứng viên TV HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 - 2018 (Ngày 19/11/2015)

59

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 11/11/2015)

60

CBTT - Tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 11/11/2015)

61

CBTT - Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (Ngày 06/11/2015)

62

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

63

CBTT - Trích nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

64

CBTT - Thay đổi thành viên HĐQT

65

CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

66

CBTT - Thay đổi thành viên HĐQT

67

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

68

CBTT - Nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT

69

CBTT - Về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

70

CBTT - Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

71

CBTT - Về việc thay đổi niêm yết

72

CBTT - Lựa chọn kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015

73

CBTT - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

74

CBTT - Đính chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2015

75

CBTT - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

76

CBTT - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

77

CBTT- Ngày đăng ký cuối cùng THQ phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2013, 2014

78

CBTT - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, 2014

79

CBTT - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013, 2014

80

CBTT- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

81

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

82

CBTT- Kế hoạch năm 2015; Thay đổi p/a chi trả cổ tức 2013 và tỷ lệ chi trả cổ tức 2014; T/l liên doanh với Cavi Retail Limited

83

CBTT - Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

84

CBTT - Nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2015

85

CBTT - Thay đổi kế toán trưởng Công ty

86

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

87

CBTT - Thực hiện vay vốn tại Sacombanhk

88

CBTT - Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế Công ty và thực hiện vay vốn tại Sacombank

89

CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

90

CBTT - Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 và quyết định mua thêm cổ phần tại Công ty con

91

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

92

CBTT - Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

93

CBTT - Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

94

CBTT - Biên bản họp HĐQT, BKS lần 1 nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

95

CBTT - Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

96

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014

97

CBTT - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

98

CBTT - Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2014 -2018)

99

CBTT - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

100

CBTT - Thư mời nhận cổ tức đợt 2 năm 2012

101

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Điều khoản sử dụng

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).


Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản thỏa thuận

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website bcci.com.vn. Việc sử dụng website bcci.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. BCCI công ty sở hữu và điều hành bcci.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website bcci.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website bcci.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản bảo mật

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website bcci.com.vn. Việc sử dụng website bcci.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. BCCI công ty sở hữu và điều hành bcci.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website bcci.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website bcci.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với bcci.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website bcci.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website bcci.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website bcci.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website bcci.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.